• 1396/10/09
  • 1396/10/09

با گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات و نقش آن در توسعه همه جانبه كشور و به منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي در زمينه علوم فناوري اطلاعات و با عنايت به لزوم ايفاي نقش پيشاهنگي دانشگاهها در تدوين چهارچوب حركت علمي در راستاي تحقق توسعه متوازن ملي و تبيين وجوه جامعه اطلاعاتي، "پژوهشكده فناوري اطلاعات" وابسته به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تاسيس و بر اساس مفاد اساسنامه كار خود را آغاز نموده است.

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.